Obchodní podmíny
školicího střediska DriveWell

1. Smlouva o poskytnutí kurzu Školy smyku nebo kurzu Školy bezpečné jízdy
Smlouva o poskytnutí kurzu Školy smyku nebo kurzu Školy bezpečné jízdy mezi Poskytovatelem, kterým je společnosti Driving academy s.r.o., IČ:02156555, se sídlem: Karlovo náměstí 17, Praha 2, a Objednatelem se uzavírá dle zákona 89/2012 Sb, občanského zákoníku. Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem je uzavřena v okamžiku odesláním internetové objednávky s vyjádřením souhlasu se smluvními podmínkami.

Poskytovatel se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout Objednateli kurz v objednaném rozsahu. Objednatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami Poskytovatele.
2. Úhrada kurzu
Výše kurzovného pro jednotlivé kurzy je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách www.drivewell.cz a v provozovně Poskytovatele.
Objednatel je povinen uhradit kurzovné před zahájením kurzu. Kurzovné je možné uhradit platební kartou on-line, bankovním převodem nebo v hotovosti či platební kartou v provozovnách Poskytovatele. Rozhodne-li se Objednatel uhradit kurzovné bankovním převodem, nebo osobně na provozovně Poskytovatele, je povinen provést úhradu do 5 kalendářních dnů, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před konáním kurzu. Pokud nedojde k úhradě objednávky ve stanoveném časovém období, objednávka propadá.

3. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy je možné ze strany Objednatele i Poskytovatele. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě nebo elektronickou poštou. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení odstoupení od smlouvy.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele
Poskytovatel si vyhrazuje právo nezahájit kurz a odstoupit smlouvy bez udání důvodu nejpozději jeden den před konáním kurzu. V takovém případě je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli kurzovné v plné výši.
Poskytovatel si vyhrazuje právo nezahájit kurz a odstoupit smlouvy i v den konání kurzu, ale jen ze závažných důvodů, které nemohl Poskytovatel dopředu předpokládat. V takovém případě je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli kurzovné v plné výši.
Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo ukončit kurz a odstoupit od smlouvy během kurzu, pokud bude docházet ze strany Objednatele k hrubému porušování bezpečnostích pokynů v místě konání kurzu. V tomto případě je Poskytovatel oprávněn naúčtovat Objednateli storno poplatek ve výši 100% uhrazeného kurzovného a dále je oprávněn po Objednateli požadovat úhradu vzniklé škody, pokud taková škoda vznikla v důsledku porušování bezpečnostích pokynů v místě konání kurzu ze strany Objednatele.
5. Odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele
V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před konáním kurzu, je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli již uhrazené kurzovné.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele později než 15 kalendářních dnů před konáním kurzu, ale nejpozději 6 kalendářních dní před začátkem kurzu, vyhrazuje si Poskytovatel právo naúčtovat Objednateli storno poplatek ve výši 50% z uhrazeného kurzovného.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele později než 6 kalendářních dní před začátkem kurzu, vyhrazuje si Poskytovatel právo naúčtovat Objednateli storno poplatek ve výši 100% z uhrazeného kurzovného.
6. Povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen se po dobu konání kurzu řídit bezpoečnostními pokyny poskytovale.
Zejména:
  • Vždy dbát pokynů instruktora.
  • Při každé cvičné jízdě dodržovat instruktorem stanovenou maximální rychlost.
  • Nevstupovat do prostoru, kde probíhají cvičné jízdy bez souhlasu instruktora a bez reflexní vesty.
  • Do prostoru cvičných jízd vjíždět vždy až na pokyn instruktora.
  • Při přejíždění mezi stanovišti či při jakémkoliv přejezdu v prostoru polygonu dodržovat max. rychlost 15 Km/h.
7. Pojištění
Poskytovatel neručí za škody na vozidle Objednatele, které vzniknou během kurzu.
Poskytovatel rovněž neručí za žádné škody, které vzniknou v důsledku porušování bezpečnostích pokynů v místě konání kurzu ze strany Objednatele.
Máte nějaké dotazy?

Napište nám